Kids for Uganda www.uganda.be

 

 

 

 

 

 

 

In een notendop
Historiek
School project
Hospitaal project
Petekindje
Dagboek
Activiteiten
Actualiteiten in Uganda
Persberichten
Project KHK
Giften
Vrijwilligerswerk
Link
Sponsors
Contact
Home

vzw Kids For Uganda gaat uit van :  

a)  het recht op onderwijs;      

b)  het recht op gezondheid;

c)  het recht op een levensstandaard die toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van ieder kind, zoals die voorzien zijn in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De vzw Kids For Uganda in een notendop

Wat is de vzw Kids for Uganda ?

De vzw Kids for Uganda is een Belgische organisatie voor ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking met, zoals de naam verraadt, de Oegandese kinderen als doelgroep.

Wat wil Kids for Uganda ?

In de noordelijke hemisfeer wil Kids for Uganda de jongeren sensibiliseren voor de Noord-Zuid-problematiek.

In de zuidelijke hemisfeer wil zij kinderen en jongeren in het algemeen, en weeskinderen in het bijzonder, een kans geven op een betere toekomst. Dit wil zij verwezenlijken met respect voor de eigenheid van de lokale, traditionele cultuur.

Voor Kids for Uganda is de verwezenlijking van een betere toekomst voor kinderen in een bepaalde regio slechts mogelijk, indien zowel het onderwijs, als de gezondheidszorg en de levensstandaard een voldoende hoog niveau bereiken. Deze drie pijlers dienen dan ook tegelijkertijd te worden aangepakt.

Zoals dat voor alle organisaties voor ontwikkelingssamenwerking het geval is, kan Kids for Uganda echter onmogelijk actief zijn op al deze terreinen en wil zich daarom vooral toespitsen op het aspect onderwijs.

Om in de regio waar Kids for Uganda actief is eveneens een verbetering van de gezondheidszorg en een verhoging van de levensstandaard te bekomen, wordt op deze vlakken samengewerkt met andere organisaties en lokale partners.

Wat doet Kids for Uganda ?

In de noordelijke hemisfeer werkt Kids for Uganda aan de sensibilisering van de jongeren voor de Noord-Zuid–problematiek,

 -          door lezingen te houden in scholen en jeugdhuizen;

-          door zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij de werking van de organisatie;

In de zuidelijke hemisfeer werd Oeganda uitgekozen als werkterrein omdat het aantal weeskinderen daar enorm is gestegen door het aanslepend conflict in het Noorden van Oeganda en de AIDS-epidemie.

Kids for Uganda helpt er vooral bij de bouw, de renovatie en de uitrusting van scholen.

Het oprichten van internaten maakt het mogelijk om weeskinderen op te nemen in de schoolgemeenschap. Getracht wordt om weeskinderen uit het Noorden van Oeganda, waar continu oorlogsgeweld aanwezig is, in het vredige Zuiden te laten opgroeien.

Om de ontwikkeling van de regio in haar totaliteit te kunnen verwezenlijken werkt Kids for Uganda samenwerkingsverbanden uit met andere ontwikkelingsorganisaties en lokale partners, die gespecialiseerd zijn in gezondheidszorg, voeding, landbouw, handel, e.d..

Kids for Uganda tracht hierbij de andere organisaties te helpen door o.m. het inzamelen van materieel voor de plaatselijke ziekenhuizen.

Kids For Uganda in een notendop filmpje
Klik hier!!!

Kindsoldaten Aids in Afrika Malaria

vzw Kids for Uganda

IBAN: BE36 3300 5858 1081
BIC: BBRUBEBB